Disclaimer

Eigendom

Welkom op de website van Gheeraert Transport. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de hieronder vermelde voorwaarden. De verschillende pagina's die u raadpleegt op deze website, hebben een zuiver informatief karakter. Indien de op de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal Gheeraert Transport de nodige inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden of technische tekortkomingen vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website via communicatie@gheeraert.be. Gheeraert Transport kan niet aansprakelijk worden gesteld voor deze onjuistheden of technische tekortkomingen en eventuele schade die daaruit voortvloeit.

Sollicitatie

Gheeraert Transport hecht grote waarde aan je privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met je gegevens. De gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Wij streven naar een goede afspiegeling van de maatschappij in ons personeelsbestand. Iedereen ongeacht geslacht, overtuiging of afkomst wordt uitgenodigd te reageren. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt Gheeraert Transport en worden opgenomen in onze database.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van dit document en deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Gheeraert Transport of van derden. De materialen op deze site mogen dan ook slechts voor eigen en niet-commercieel gebruik worden weergegeven en afgedrukt. Reproductie ervan is verboden.

Beperking van aansprakelijkheid

De inhoud van deze site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Gheeraert Transport kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website. Gheeraert Transport kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige vorm van schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Koppeling naar andere websites

De website bevat hyperlinks naar websites of pagina's van overheden, instanties of organisaties en er wordt verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Gheeraert Transport kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud. Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) de website www.gheeraert.be, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de beheerder van de website via communicatie@gheeraert.be. U zal zo snel mogelijk geïnformeerd worden over de toelaatbaarheid hiervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle opmerkingen en vragen in verband met deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk gericht te worden aan Gheeraert Transport, Autobaan 10, 8210 Loppem. Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. Op geschillen die ontstaan naar aanleiding van het gebruik van deze site zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Gheeraert Transport gevestigd is, bevoegd.