Website Disclaimer + Privacy statement (conform GDPR)Disclaimer du site Web + Déclaration de confidentialité (conformément à GDPR)

25/05/2018

Deze website is eigendom van

Internationaal Transport Gheeraert NV

Autobaan 10
B-8210 Loppem
Tel: +32 (0) 50 833.800
[email protected]
BTW: BE 0415.561.460

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Internationaal Transport Gheeraert nv of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Internationaal Transport Gheeraert levert grote inspanningen opdat de informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden opduiken. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Internationaal Transport Gheeraert de nodige inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Internationaal Transport Gheeraert kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren via [email protected].

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Internationaal Transport Gheeraert geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Internationaal Transport Gheeraert kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

Koppeling naar andere websites

De website bevat hyperlinks naar websites of pagina's van overheden, instanties of organisaties en er wordt verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Internationaal Transport Gheeraert kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud. Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) de website www.gheeraert.be, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de beheerder van de website via [email protected]. U zal zo snel mogelijk geïnformeerd worden over de toelaatbaarheid hiervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Alle opmerkingen en vragen in verband met deze website of algemene voorwaarden dienen schriftelijk gericht te worden aan Internationaal Transport Gheeraert, Autobaan 10, 8210 Loppem. Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. Op geschillen die ontstaan naar aanleiding van het gebruik van deze site zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Internationaal Transport Gheeraert gevestigd is, bevoegd.

 

Privacybeleid

Internationaal Transport Gheeraert verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij [email protected]

Bij Internationaal Transport Gheeraert hechten we veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle personen van wie wij gegevens verzamelen. Wij behandelen en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving in België. *

 

Verwerkingsdoeleinden

Internationaal Transport Gheeraert verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van contactpersonen en klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

 

Rechtsgronden van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van onze (pre)contractuele relatie en alle daaraan wettelijke verplichtingen en noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

 

Sollicitatie

Internationaal Transport Gheeraert hecht grote waarde aan je privacy. Wij gaan dan ook uiterst zorgzaam om met je gegevens als je solliciteert. De gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Wij streven naar een goede afspiegeling van de maatschappij in ons personeelsbestand. Iedereen ongeacht geslacht, overtuiging of afkomst wordt uitgenodigd te reageren. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt Gheeraert Transport en worden opgenomen in onze database.

 

_______________

Dit zijn de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

 

Contactformulier

Uw contactgegevens kunnen door Gheeraert Transport worden verwerkt om u feedback te bezorgen op een vraag, verzoek of klacht. De volgende gegevens worden dan verwerkt: uw naam, e-mail, telefoonnummer, emailadres en een omschrijving van de vraag, het verzoek of de klacht.

 

Delen van persoonsgegevens

Internationaal Transport Gheeraert verbindt er zich toe uw persoonsgegevens niet door te geven, niet te verkopen, noch commercieel ter beschikking te stellen aan derde partijen zonder uitdrukkelijke toestemming.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [email protected]

 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - [email protected]).

 

Het gebruik van “cookies”.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Verplichte en technische cookies:

deze cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van bepaalde delen van onze websites. Bijvoorbeeld om te navigeren tussen de verschillende delen van de website en om formulieren in te vullen. Als u deze cookies weigert, zullen sommige delen van de website niet werken, of niet optimaal werken. Met deze cookies kunnen wij informatie verzamelen over het gebruik van onze websites om de inhoud en performantie ervan te verbeteren.

Functionele cookies:

Functionele cookies maken het gemakkelijker voor onze websites om te werken, een betere surfervaring van onze bezoekers te ondersteunen en ze gebruiksvriendelijker te maken. Bijvoorbeeld, deze cookies kunnen uw taalvoorkeur onthouden en of er u al gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat u bij uw volgende bezoek aan de website deze vraag niet nog eens krijgt.

Reclamecookies:

Google Analytics Cookies: Gheeraert Transport maakt gebruik van Google Analytics Cookies om te analyseren hoe gebruikers zijn website gebruiken. De informatie die het cookie genereert over uw gebruik van de website (waaronder uw IPadres) wordt doorgezonden aan en opgeslagen door Google. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren en om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen voor websiteoperatoren. Google geeft deze informatie eventueel ook door aan derden wanneer dat wettelijk vereist is of wanneer die derden de informatie namens Google verwerken.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.